Giải pháp ký điện tử Evolis Signature Pad

Thiết bị ký điện tử (Evolis Signature Pad) được thiết kế để chụp lại hình ảnh chữ ký một cách nhanh chóng, hiệu quả và tin cậy
0936181880